Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs
Līdz 2012. gada 30. novembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Līdz 2012. gada 30. novembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

14.11.2012

Ministru Kabinets 2012. gada 13. novembrī apstiprinājis MK noteikumus par atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem.

Lasīt

No 2013. gada 8. februāra līdz 11. martam var pieteikties ES atbalsta programmā "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu"

30.01.2013

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē.

Atbalsta pretendents ir:

1. fiziska persona;

2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %;

3. pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība);

4. valsts kapitālsabiedrība, ja  tiek īstenots kopprojekts

Meliorācijas sistēmu renovāciju lauksaimniecības zemē un meža zemē atbalsta, ja:

1. meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem;

2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros).

Publiskā finansējuma apmērs ir līdz 75 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta viena īpaš­nieka, koplietošanas vai pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija; vai 100 % no attiecināmajām izmaksām, ja tiek veikta valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekon­strukcija vai renovācija.

Viens pretendents var iesniegt neierobežotu projektu skaitu. Ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmā un projekts netiek īstenots kā kopprojekts, pretendenta visu projektu kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nepārsniedz EUR 100 000 ekvivalentu latos. Ja tiek īstenots kopprojekts, attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros programmēšanas periodā vienam pretendentam nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos.

Pasākuma ietvaros atbalsta: 1. būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas būvdarbu izmaksas, kā arī meliorācijas sistēmai piegulošas brauktuves klātnes veidošana, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu; 2. vispārējās izmaksas, tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un kas nepārsniedz 15 % no 1. punktā minē­tajām attiecināmajām izmaksām.

Sikāka informācija: Ministru kabineta noteikumi Nr.792 (2008.g. 23.sept.), Lauku atbalsta Dienestā, sadaļā ES atbalsts

Avots: Lauku Atbalsta Dienests

 

Lasīt

No 2013.gada 28.janvāra līdz 28.februārim varēs iesniegt projektu iesniegumus pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

19.12.2012

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Projektu iesniegumu pieņemšana 9.kārtai pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2013.gada 28. janvāra līdz 2013. gada 28. februārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:
1) aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrisma saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai - 200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu) apmērā;
2) pārējām aktivitātēm - 3 412 214 LVL (trīs miljoni četri simti divpadsmit tūkstoši divi simti četrpadsmit latu) apmērā.
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu (
EPS).
LAD izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar 2010.gada 20.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu".
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ietvaros ar kopējo publisko finansējumu 484 389 LVL (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā. Pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumiem notiks no 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 1.jūnijam vai līdz brīdim, kad tiks rezervēts viss pieejamais Kredītu fonda finansējums, par to publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Avots: LAD  

Lasīt

Līdz 2012. gada 30. novembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

14.11.2012

Ministru Kabinets 2012. gada 13. novembrī apstiprinājis MK noteikumus par atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem. Pretendents, var saņemt atbalstu, kas sedz daļu no faktiski samaksātā ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas par ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža) aizdevumu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai, to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Lai saņemtu minēto atbalstu, pretendents līdz 2012. gada 30. novembrim par laikposmu no 2012.gada 1. janvāra līdz 30. septembrim un līdz 2013. gada 20. oktobrim par laikposmu no 2012.gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

1. iesniegumu;

2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos.  Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda atbalsta perioda vidējo procentu likmi;

5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai komersanta (būvniecības līgumu) līgumu un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedzamas maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā no būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve, un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm; 

 8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība ir nepabeigta – būvatļauju) vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

Atbalsts apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 40 000 latu.

Avots: Zemkopības Ministrija

Lasīt

Izmaiņas skaidras naudas darījumu deklarēšanā

13.07.2012

"Latvijas Vēstnesī" 12.07.2012. publicēti grozījumi likumā par "Par nodokļiem un nodevām", kuri stājas spēkā ar 2012. gada 26. jūliju, taču nosacījumi par skaidras naudas darījumu ierobežojumiem attiecīgi vēlāk - ar 2013. gada 1. janvāri.

Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 (līdz šim 3000) latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 (līdz šim 10 000 latu) (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

Ar 2013. gada 1. janvāri līdz nākamā gada 1. februārim būs jādeklarē skaidras naudas darījumi virs Ls 2000 (par vienu operāciju) ar fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

Detalizētāk izstrādāti nosacījumi, pēc kuriem VID ir tiesīgs apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. Turpmāk arī citiem nodokļu maksātājiem būs jāuzmanās no šādiem uzņēmumiem, kuriem ir apturēta saimnieciskā darbība, jo, ja darījums pārsniegs Ls 1000, šie izdevumi netiks uzskatītI par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Avots: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Lasīt

Pārcelta pieteikšanās ES programmā

26.04.2012

2012. gada 26. aprīlī LAD ir atsaucis iepriekšējo uzsaukumu un šobrīd ir izsludināta jauna pieteikšanās LAP pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" no 2012. gada 28. maija līdz 2012. gada 26. jūnijam.

LAD informē, ka projektu iesniegumus rindos atbilstoši punktu skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem, priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dodot projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. Ja pieejamais finansējums ir pietiekams, projektu iesniegumus vērtē, bet nepiešķir tiem atlases kritēriju punktus un projektus nerindo.

šobrīd pārējie nosacījumi tādi paši, kā iepriekš.

Sīkāka informācija: LAD mājas lapā vai mūsu mājas lapā sadaļā ES un valsts atbalsts.

Lasīt

no 2012.gada 7. maija varēs pieteikties ES atbalstam programmā "Uzņēmumu radīšana un attīstība"

05.04.2012

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 7.maija līdz 2012.gada 7.augustam vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

1) aktivitātei, kas saistīta ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem - 2 000 000 LVL (divi miljoni lati);

2) pārējām aktivitātēm - 18 000 000 LVL (astoņpadsmit miljoni lati).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Avots: LAD

 

Lasīt

Sākumdeklarēšanās jeb "nulles deklarācija"

02.04.2012

Ar šo gadu ir ieviesta jauna deklarācija, t.s. "nulles deklarācija", kas VID-ā jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Kam jāiesniedz deklarācija?

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidents (fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,  kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība).

Un šai personi izpildās viens no kritērijiem:

 • ārvalstīs vai Latvijā īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis
 • īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas
 • īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • ārvalstīs ir finanšu instrumenti
 • naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
 • īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam
Saskaņā ar VID skaidrojumu, lopu ganāmpulks šajā deklarācijā nav jānorāda.
Ir veiktas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur paredzētas sodas sankcijas par deklarācijas neiesniegšanu - Ls 250. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, vai šis likums neattiecas uz ikvienu no mums.

Sīkāka informācija:

 • VID mājaslapā www.vid.gov.lv ;
 • zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”;
 • uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”;
 • klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Lasīt

ES atbalsts uzņēmējdarbībai laukos

23.03.2012

Apstiprinātas izmaiņas pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" nosacījumos

2012.gada 20. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)".

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes.

Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona (arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecisku produktu ražošanu), kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai (līdz 10 darbiniekiem).

Atbalstu piešķir jaunu mikrouzņēmumu radīšanai un esošas saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai.

Atbalstāmo nozaru saraksts ir ļoti plašs - citu dzīvnieku audzēšana (sliekas, gliemeži u.c.); pārtikas produktu un dzērienu ražošana; ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apģērbu ražošana; ēku būvniecība; mēbeļu ražošana; automobiļu apkope un remonts; restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi; izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citu ēdināšanas pakalpojumu darbības; pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (t.sk. frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi) u.c.

Projekta atbalsta intensitāte - 40% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas mikrouzņēmumiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu, savukārt pārējiem projekta atbalsta intensitāte ir 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Projekta ietvaros var iegādāties jaunu tehniku (arī mobilo tehniku), iekārtas, aprīkojumu un būvmateriālus, var būvēt un/vai rekonstruēt ēkas, kas saistītas ražotni vai pakalpojumu. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Lasīt

Apstiprināts 2012. gada subsīdiju nolikums

09.03.2012

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2012.gada 8.martā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” un aicina lauksaimniekus pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Pieteikumus atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālajā aparātā Rīgā līdz 2012.gada 1.aprīlim.

šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras), kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei (izņemot iegādes, kas jau subsidētās no Latvijas Hipotēku un zemes bankas kreditēšanas programmas).

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir par aizdevumu darījumiem, kuri veikti līdz 2002.gada 1.janvārim. Tāpat atbalstu nepiešķir par aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu iegādei lauksamniecībā izmantojamās zemes izpirkšanai.

Tāpat atbalstu var saņemt piena pārstrādes komersanti, kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings investīcijām piena pārstrādes būvju būvniecībai un to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

Veidlapas pieejamas sadaļā Valsts Atbalsts

Avots: Lauku Atbalsta Dienests

Lasīt

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

13.12.2011

Līdz š.g. 15. decembrim esošiem uzņēmumiem jāpiesakās  Valsts Ieņēmumu Dienestā, ja 2012. gadā vēlas iegūt Mikrouzņēmumu nodokļa  (MUN) maksātāja statusu. Jaunie uzņēmumi to izdara reģistrēšanās brīdī. Tas pats attiecas uz esošajiem MUN maksātājiem, ja vairs ar 2012. gadu nevēlas būt par MUN maksātāju, tad līdz š.g. 15. decembrim jāraksta iesniegums, ka atsakās no šī statusa.

Kā zināms MK (Ministru Kabinets) š.g. 22. novembrī apstiprināja izmaiņas Grozījumos Mikrouzņēmuma nodokļa likumā, kurā tiktu precizēts likuma 6. punkts par ienākumu no mikrouzņēmuma, kā arī paredzētas izmaiņas, ka MUN makstāji nedrīkst sniegt darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus. Vēl paredzēts atcelt prasību, ka MUN dalībnieki ir arī valdes locekļi. Grozījumu teksts ir juridiski nekorekts, tāpēc jau tagad radušies dažādi jautājumi un neskaidrības. Vēl līdz šim brīdim Saeima nav akceptējusi grozījumus, kaut gan līdz 15. decembrim uzņēmējiem ir jāpieņem lēmums par MUN statusu.

Avots: Mikrouzņēmuma nodokļa likums, likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

Lasīt

2011. gada 10. oktobrī tiks atvērtas divas ES atbalsta programmas

22.09.2011

1) Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"”.

Attiecināmie izdevumi ir izmaksas, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu ražošanu (no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas), par materiālajiem aktīviem (būvēm, iekārtām vai mašīnām) un nemateriālajiem aktīviem (patentu tiesībām un licencēm), kas ir daļa no sākotnējo ieguldījumu projekta. Atbalsta intensitāte - 40%.

Projektu iesniegumu pieņemšana 3.kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 9. decembrim ar kopējo publisko finansējumu 10 000 000 LVL (desmit miljoni latu) apmērā.

2) Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””. Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kurā ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
1. pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;
2. vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
3. publiski pieejamas teritorijas lab­iekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās;
4. atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekon­strukcija.

Projektu iesniegumu pieņemšana 16. kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 11. novembrim ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 LVL (četri miljoni latu) apmērā.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Avots: LAD

 

Lasīt

Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana programmā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"

20.06.2011

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011.gada 13. jūnija līdz 2011.gada 15.jūlijam. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem ir LVL 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) latu apmērā.

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ražotājiem mājas apstākļos notiks no 2011.gada 13.jūnija līdz 2011.gada 29.decembrim. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ražotājiem mājas apstākļos ir 1 000 000 (viens miljons) latu apmērā.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuru ietvaros tiek atbalstītas tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā www.lad.gov.lv).

Lasīt

Apdrošināšanas birojs ar 2. maiju atrodas Saldū, Tūristu ielā 1!

05.05.2011

Ar 2011. gada 2. maiju apdrošināšanas pakalpojumi sadarbībā ar If &PC Insurance Latvijas filiāli tiks sniegti Saldū, Tūristu 1, 1. stāvā.

Lasīt

2011. g. 16. februārī stājas spēkā MK noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2011. gadā.

16.02.2011

šodien, 16.02.2011., stājas spēkā MK not. Nr. 105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Atbalsts 2011.gadā ietver finansējumu 6 184 729 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:
1. lopkopības attīstībai – 2 397 289 lati: (1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 2 013 493 lati: 2. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai – 383 796 lati);
2. augkopības attīstībai – 155 361 lats:
(1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 27 500 latu; 2. kultūraugu genofonda saglabāšanai – 45 000 latu; 3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 45 135 lati; 4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 37 726 lati);
3. pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 461 837 lati:
4. tirgus veicināšanai – 156 000 latu;
5. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 100 000 latu;
6. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 199 000 latu: (1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 192 000 latu;
2. dalībai lauksaimniecības risku fondā – 7000 latu);
7. investīciju veicināšanai lauksaimniecībā – 2 200 000 latu: (1. kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem – 1 600 000 latu; 2. kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 300 000 latu;
3. kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes uzņēmumiem – 300 000 latu);
8. iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 515 242 lati (tai skaitā atbalsta pasākumiem ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 150 000 latu).

Tas nozīmē, šobrīd neaizmirstam pieteikties līdz 1. martam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Sīkāka informācija sadaļā ES un valsts atbalsts

Lasīt

no 1. marta līdz 31. martam tiks atvērta "Lauku saimniecību modernizācijas" 9. kārta

08.02.2011

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu  ELFLA un LAP pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".

Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 1.marta līdz 31.martam.

MK noteikumos ir dažādas izmaiņas - atstāta 40 % atbalsta intensitāte tehnikas iegādei, izņemot Zemgales un Lielrīgas RLP. Būvniecības projektiem piensaimniecības sektorā papildus piemērojama 10 % atbalsta intensitāte. Zirgspēku aprēķinā tagad piemērojami 1,2 Zs uz 1 LIZ ha. Kā arī visiem ES projektiem tagad iespējams saņemt no LAD ES atbalstu arī tad, ja ir tikai samaksāta sava ieguldījuma daļa, ja tam piekrīt tehnikas piegādātajs (jāatver darījumu konts bankā un jānoslēdz trīspusējs līgums).

Lasīt

2011. gadā tiks atvērta programma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

15.12.2010

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks šādās kārtās:

 1. 6.kārta no 2011.gada 10.janvāra līdz 11.februārim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
 2. 7.kārta no 2011.gada 14.februāra līdz 18.martam ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā;
 3. 8.kārta no 2011.gada 21.marta līdz 26.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 1 684 920 LVL (viens miljons seši simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) apmērā.

MK noteikumos atkal ir izmaiņas - atbalsta intensitāte ir konkrēti noteikta pa aktivitātēm, nevis pēc teritorijas attīstības indeksa kā bija iepriekš. Aktivitātēm - tūrisma pakalpojumu dažādošana, vides aizsardzības un energoefektivitātes paaugstināšanas investīcijām - 50%, pārējām aktivitātēm - 40%. Aktivitātēs iekļauta arī ēdināšanas bloka būvniecība, kā arī esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas viertuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība, iepriekš būvniecība nebija paredzēta.

Projekta īstenošanas vieta - visa Latvija, izņemot republikas pilsētas,
novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju un novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.

Lasīt

Atvērta atbalsta programma jaunu produktu ieviešanai ražošanā

23.11.2010

LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) atvērusi programmu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošana". Pieteikšanās no 2010. gada 15. novembra līdz 2011. gada 1. februārim.  Finansējums ir paredzēts komersantiem iekārtu un/vai patentu un licenču iegādei, kas nodrošinās jauno produktu (t.sk. preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (t.sk. tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā. Informācija pieejama LIAA mājas lapā, kā arī sadaļā ES un valsts atbalsts.

Lasīt

Dienvidkurzemes RLP 5. novembrī noslēgsies projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija"

13.10.2010

Astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" notiek no 2010.gada 5.maija.

Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums 2010.gada 7.oktobrī sasniedzis 80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma apmēra.

Lauku atbalsta dienests paziņo, ka saskaņā ar 20.10.2009. MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu, projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē turpināsies 30 kalendārās dienas no 2010.gada 7.oktobra līdz 2010.gada 5.novembrim.  

Avots:LAD


 

Lasīt

Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju asociācija

08.10.2010

Ar oktobri esam Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas biedrs. Asociācija darbojas kopš 2009. gada maija, tās mērķis ir apvienot profesionālus grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, ieviešot tiem sertificēšanas vai licencēšanas sistēmu, kā arī obligātu pakalpojuma civiltiesisku apdrošināšanu. Organizācija piedalās likumdošanas pilnveidošanā grāmatvedības un nodokļu jomā, kā arī akutualizē un popularizē grāmatvedības ārpakalpojuma priekšrocības. Tā vēl šobrīd ir izveides stadijā, apvieno vairāk kā 60 uzņēmumus, taču biedru skaits nākotnē vēl noteikti palielināsies. 2010. gada 7. oktobrī tika rīkota pirmā starptautiskā konference "Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju aktualitātes un biznesa attīstības perspektīvas”, kurā piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, kā arī konferences moderators no Lielbritānijas Kriss Frederiksens. Pieredze un informācija bija ļoti vērtīga, katrā ziņā ne Lietuvā, ne Krievijā šādas asociācijas nav, Igaunijā nupat tāda ir nodibināta, vismaz varam būt lepni, ka grāmatvedības jomā esam soli priekšā kaimiņiem.  

Lasīt

Līdz 2010.gada 4.oktobrim jāiesniedz atbalsta iesniegumus pasākumā "Erozijas ierobežošana"

28.09.2010

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.
No 1. septembra reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP), ņemot vērā LAD rīcībā esošo informāciju par pieteiktajiem platību maksājumiem, nodrošina lauksaimniekus ar datiem, kuri nepieciešami iesnieguma aizpildīšanai. Lauksaimniekus, kuri pieprasa šādu informāciju, RLP darbinieki aicina uzrādīt LAD klienta reģistrācijas numuru.
Maksājuma saņemšanai apakšpasākuma ietvaros līdz 2010.gada 4.oktobrim RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums – “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2010.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām lauka platībām.
2010.gads ir pēdējais saistību izpildes gads periodā 2006-2010, un šajā apakšpasākumā turpmāk atbalsta sniegšana netiek plānota.

Tiem, kas iesniedz pieteikumus Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, piedāvājam A3 lapu kopēšanu, atrodamies blakus Dienvidkurzemes reģionālajai pārvaldei, Tūristu ielā 1.

Lasīt

Līdz 1. oktobrim jāaktualizē darba līgumi ar jauno profesiju klasifikatoru!

28.09.2010

Lai gan noteikumi par Profesiju klasifikatoru stājušies spēkā ar šā gada 1. jūniju, darba devēji darba līgumus var aktualizēt ar jaunajiem profesiju nosaukumiem līdz šā gada 1. oktobrim, jo noteikumos paredzēts četru mēnešu pārejas periods. Atbilstoši Profesiju klasifikatoram darba līgumos profesiju kodi obligāti nav jānorāda. Tos var iekļaut darba līgumā pēc pašu izvēles. Ja darba līgumā ir norādīts vecais profesijas kods, tad darba līguma grozījumos tas vai nu jāizmaina, vai arī jāizņem.

Jaunais profesiju klasifikators pieejams sadaļā Pakalpojumi/ Grāmatvedības pakalpojumi, kā arī Labklājības ministrijas mājas lapā.

Lasīt

Piedāvājam juridiskās adreses nomu!

09.09.2010

Piedāvājam juridiskās adreses nomu Saldū, Tūristu ielā 1 - biroju ēkā! Juridiskās adreses noma ietver - korespondences saņemšanu un nodošanu klientam (ar SMS vai e-pastu), faksu saņemšanu un nosūtīšanu, fizisku biroja īri, kā arī pēc nepieciešamības citus pakalpojumus (lietvedība u.c.). Maksa mēnesī Ls 10.00, ja klients izmantojis uzņēmuma reģistrēšanas pakalpojumu un noslēdzis pastāvīgās grāmatvedības kārtošanas līgumu, tad juridiskās adreses noma - bez maksas!

Lasīt

No 7. jūnija jāpiesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam

08.06.2010


No šī gada jūlija spēkā stājas jauna kārtība, kura nosaka, ka lauksaimnieki turpmāk degvielu varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa. Līdz šim nodokļa atmaksu administrēja Valsts ieņēmumu dienests (VID), tagad to veiks Lauku atbalsta dienests (LAD).

Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājam no š.g. 7.jūnija līdz 5.jūlijam LAD jāiesniedz iesniegums rakstiskā vai elektroniskā formātā.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa varēs saņemt tie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri veic saimniecisko darbību, ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi saņem vienoto platību maksājumu. šogad pirmo reizi atbrīvojumu no akcīzes nodokļa varēs saņemt arī par meža vai purva zemes apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes.

Papildu nosacījumi turpmāk būs jāizpilda pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apsaimniekotājiem - jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums - vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam tiesīgo hektāru.

Iesnieguma veidlapa dīzeļdegvielas piešķiršanai http://www.lad.gov.lv/files/mk_444_p2.doc

 LAD aicina lauksaimniekus izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, kura ir ērta ne vien iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, bet arī praktiska, lai sekotu jau iepirktajam un vēl atlikušajam degvielas daudzumam.

LAD atgādina, ka līdz 2010.gada 30.jūnijam spēkā ir līdzšinējā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma. Tā paredz šī gada pirmajā pusgadā atmaksāt ne vairāk kā 50 litrus dīzeļdegvielas par katru apstiprināto zemes hektāru, kuru var saņemt līdz 15.jūlijam iesniedzot iesniegumu VID.
Sīkāka informācija ir atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela

Avots:LAD

Lasīt

No 5. maija pieteikšanās divās ES atbalsta programmās

06.04.2010

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis  atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija". Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 30.decembrim vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu saskaņā ar 2009.gada 20.oktobra MK noteikumu Nr.1209 13.2 punktu. 8. kārtas pieejamais publiskais finansējums lauku saimniecībām ir 41 499 120 LVL  un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) ir 10 000 000 LVL.

Kā arī izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES ELFLA un LAP pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 7.jūnijam. 2. kārtas pieejamais publiskais finansējums - 15 000 000 LVL. Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 1505. kabinetā, tālr. 67027873.

Avots: Lauku Atbalsta Dienests

Lasīt

Mazākas nodevas uzņēmumu dibināšanai

24.03.2010

    2010. gada 10. februārī stājas spēkā grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu", kas nosaka ka individuālā uzņēmuma reģistrēšanai maksājamā valsts nodeva ir 50 lati (līdz šim bija 100 latu). Tāpat par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā jāmaksā 50 latu (līdz šim bija 100 latu), ja to dibina fiziskas personas (ne vairāk par piecām) un SIA pieteiktais valdes loceklis ir šīs sabiedrības dibinātājs.

    Vēl joprojām  nav apstprinātas izmaiņas par SIA samazināto pamatkapitālu, Komerclikumā paredzēts iekļaut jaunu SIA paveidu, kura atbilst noteiktām pazīmēm un kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 latu. Tādus Komerclikuma grozījumus otrajā lasījumā atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija. Tādējādi, vienlaikus pastāvēs gan SIA ar vismaz 2000 latu pamatkapitālu un SIA ar pamatkapitālu - viens lats. Lai minētie Komerclikuma grozījumi stātos spēkā, tie vēl ir jāpieņem Saeimā 3 lasījumos. Precīzu datumu, kad Komerclikuma grozījumi stāsies spēkā, pašlaik ir grūti prognozēt. Tomēr ar Komerclikuma grozījumiem var tikt radīts arī pretējs efekts, nākotnē var pieaugt maksātnespējas procesu skaits, kuros parādnieks būs viena lata SIA.

    Aktualizēts arī jautājums par nesamērīgi augstajām cenām publikācijām valsts SIA "Latvijas Vēstnesis". Tieslietu ministrija ir sagatavojusi koncepciju par oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanu Latvijā, kas paredz jaunas aģentūras izveidi. Pašlaik spēkā prasība, ka par uzņēmuma reģistrēšanu obligāti jāpublicē informācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un publikācija maksā 24 latus. Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē konstatēja, ka šīs izmaksas 70 reižu pārsniedz publikāciju pašizmaksu. Arī pats "Latvijas Vēstnesis" atzīst, ja varētu atteikties no drukas versijas, cena par publikācijām samazinātos par 18%. Saeima arī iecerējusi mikrosabiedrības pilnībā atbrīvot no maksas par publikācijām. Taču visas šīs ieceres ir jāapstiprina un kāds būs gala rezultāts un kad tas būs, šobrīd vēl grūti spriest.  

Lasīt

No 12. aprīļa sāks pieņemt pieteikumus ES atbalsta pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

15.03.2010

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu"".

Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 12.aprīļa līdz 2010.gada 13.maijam. Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 6 000 000 LVL (seši miljoni lati). Atbalsts paredzēts dažāda veida ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, atbalstu var saņemt gan jauni, gan esoši uzņēmumi. Atbalsts jaunu uzņēmumu radīšanai - 50% no attiecināmām izmaksām, esošiem uzņēmumiem, kā arī nozarēm, kas saistītas ar kurināmā ražošanu no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem (malka, šķelda, kokogles, granulas, briketes), lai attīstītu esošo saimniecisko darbību, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā - 40% no attiecināmām izmaksām.

Lasīt

LAD izsludina pieteikšanos divās ELFLA programmās

11.02.2010

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem: Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 3 000 000 LVL; Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 10 000 000 LVL. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 14.aprīlim.

Lasīt

Subsīdijas 2010

11.02.2010

šodien Latvijas Vēstnesī publicēti un ar 12.02. stājas spēkā MK noteikumi Nr. 108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību".

Atbalsts paredzēts lopkopības attīstībai - 4130789 lati, augkopības attīstībai 137385 lati, pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 534826 lati, kā arī tirgus veicinšānai 90000 lati, lauksaimniecības nozaru risku mazināšanai 168300 lati, atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai - 1500000 lati, kredītprocentu starpības kompensēšanai - 100000 lati.

Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai tiek piešķirts jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojumaa (t.sk. programmatūras) iegādei. Atšķirībā no citiem gadiem atbalsts netiek piešķirts: 1. par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi; 2. par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Atbalsta apmērs nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trīs procentiem.

Pieteikties atbalstam var līdz 2010.gada 1.martam, Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz: 1. iesniegumu; 2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju; 3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi; 4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi. Ja šie dokumenti iesniegti iepriekšējos gados, tad jāiesniedz tikai trūkstošie - piem., izziņa no bankas, kas var būt datēta, sākot ar 12. februāri.

MK noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodami sadaļā ES un valsts atbalsts/ Valsts atbalsts 2010.

Lasīt

2010. gada sākums

04.02.2010

Esam iesoļojuši Tīģera gadā, kas solās būt pietiekami raibs. Valdība nav slinkojusi, un ir daudz un dažādas izmaiņas nodokļos. Lielos vilcienos jau zinām - Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis (IIN) šogad ir 26%, sāksim maksāt gan sociālo, gan IIN par dienesta auto izmantošanu, darba devēja dāvanas apliekam ar IIN no pirmā santīma, arī ES atbalsts lauksaimniecībai (izņemot maksājumus, kas saņemti līdz 2010.g. 1.VII par 2009.g.) tiks aplikts ar IIN (UIN maksātāji pagaidām var uzelpot). Atceltas pavadzīmes ar VID numuriem, taču joprojām ievērojam prasības dokumentu noformēšanā (att. dokumentiem līdz Ls 20.00 var nebūt norādīts firmas nosaukums, adrese un reģ. nr.).  Elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS) būs obligāta no 2011. gada 1. janvāra, nevis kā bija domāts jau no šī gada. Liela daļa jaunumu ievietota arī sadaļā - Info.

Lasīt
1 2 3