Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

2011. gada 10. oktobrī tiks atvērtas divas ES atbalsta programmas

1) Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"”.

Attiecināmie izdevumi ir izmaksas, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu ražošanu (no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas), par materiālajiem aktīviem (būvēm, iekārtām vai mašīnām) un nemateriālajiem aktīviem (patentu tiesībām un licencēm), kas ir daļa no sākotnējo ieguldījumu projekta. Atbalsta intensitāte - 40%.

Projektu iesniegumu pieņemšana 3.kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 9. decembrim ar kopējo publisko finansējumu 10 000 000 LVL (desmit miljoni latu) apmērā.

2) Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””. Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kurā ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
1. pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;
2. vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
3. publiski pieejamas teritorijas lab­iekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās;
4. atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekon­strukcija.

Projektu iesniegumu pieņemšana 16. kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 11. novembrim ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 LVL (četri miljoni latu) apmērā.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.