Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

No 2013.gada 28.janvāra līdz 28.februārim varēs iesniegt projektu iesniegumus pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Projektu iesniegumu pieņemšana 9.kārtai pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2013.gada 28. janvāra līdz 2013. gada 28. februārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu:
1) aktivitātei, kas saistīta ar lauku tūrisma saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai - 200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu) apmērā;
2) pārējām aktivitātēm - 3 412 214 LVL (trīs miljoni četri simti divpadsmit tūkstoši divi simti četrpadsmit latu) apmērā.
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu (
EPS).
LAD izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar 2010.gada 20.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu".
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ietvaros ar kopējo publisko finansējumu 484 389 LVL (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi lati) apmērā. Pieteikšanās uz Kredītu fonda aizdevumiem notiks no 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 1.jūnijam vai līdz brīdim, kad tiks rezervēts viss pieejamais Kredītu fonda finansējums, par to publicējot paziņojumulaikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Avots: LAD