Vārda dienas: Dana, Dans, Danute, Edgars
MLA

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu, ja:

1) veic lauksaimniecisko darbību LIZ vismaz 1 ha platībā, kuru veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 ha;

2) visā saimniecībā ievēro regulas (EK) Nr. 1782/2003 4. un 5. pantā un III un IV pielikumā paredzētās obligātās prasības, minimālās mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības;

3) turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma saņemšanas apņemas veikt lauksaimniecisko darbību mazāk labvēlīgo apvidu lauksaimnie­cībā izmantojamā zemē;

4) pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībā tiek nodrošināts minimālais lopu blīvums vismaz 0.2 liellopu vienības uz 1 atbalsttiesīgo hektāru.

 

Atbalsta veids, apjoms

 

Maksājums kompensē lauksaimniecības produkcijas ražotāju papildu izdevumus un neiegūtos ienākumus, kas saistīti ar lauksaimnieciskai darbībai nelabvēlīgiem apstākļiem attiecīgajā teritorijā.

 

Maksājums EUR/ha

Kategorija

2007

2008

2009

 

 

 

 

1. kategorija

33

25

25

 

 

 

 

2. kategorija

46

25

25

 

 

 

 

3. kategorija

64

25

25

 

 

 

 

 

MLA saraksts

 

Atbalsta likmes 2010. gadā

Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (1.kat.) 17,73 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (2.kat.) 28,37 LVL/ha
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (3.kat.) 41,14 LVL/ha