Vārda dienas: Judīte, Guna
Jaunie lauksaimnieki

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, ražošanā, kas veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību nodibināšanu vai pārņemšanu un līdztekus tam nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes pilsētas un rajonu centrus.

Atbalsta pretendents ir:

            1. fiziska persona, kura:

1.1. ir jaunāka par 40 gadiem un vismaz 18 gadu veca projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī;

1.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību atbilstoši profesionālo kvalifikāciju sarakstam vai uzsākusi mācības lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai, kuras pabeidz 36 mēnešu laikā no brīža, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;

2. juridiska persona:

2.1. kura ir reģistrēta ne ilgāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

2.2. kuras dalībniekam, kurš atbilst iepriekšminēto 1.1. un 1.2. punktu prasībām, pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļas komercsabiedrībā vai zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu. 

Atbalsta pretendents ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanasnodibina vai pārņem saimniecību kā dalībnieks, kam pieder vismaz 51% pamatkapitāla daļu.

Trešajā saistību gadā atbalsta pretedenti, kuri pārņem saimniecību, lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā ES vai valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, paredz saglabāt pārņemtās saimniecības vismaz esošā līmenī, salīdzinot ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai  gada ienākumu deklarāciju, bet ne mazāk kā 10 000 latu apmērā;

 atbalsta pretendenti, kuri nodibina saimniecību, paredz sasniegt lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, vismaz 10 000 latu apmērā.

 

Attaisnotie izdevumi vienam pretendentam nepārsniedz 35140 latu periodā no 2007.-13. gadam. Kompensācija no veiktajām investīcijām ir 80%. Kompensācija 40 % apmērā no kopējās summas ir izmaksājama pēc pretendenta apstiprināšanas atbalsta saņemšanai. Pēc projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu veikšanas tiek izmaksāti atlikušie 60%.

Pasākuma ietvaros tiek kompensēti šādi ieguldījumi:

1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (ieskaitot informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma) iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu - skatīt sarakstu;

2. ēku jauna būvniecība un rekonstrukcija,

3. nepieciešamo būvmateriālu iegāde;

4. stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);

5. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde. Zemes iegādes izmaksas nepārsniedz desmit procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;

6. vispārējas izmaksas, tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no izmaksām, kas minētas iepriekšējos punktos

7. vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

 

Atlases kritēriji

 

MK noteikumi