Vārda dienas: Judīte, Guna
LEADER

         

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VI kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 25.marta līdz 2013.gada 25. aprīlim.

VI kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 294 876,39 LVL

 

Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz:

Saldus rajona attīstības biedrība

Striķu iela 2, (2. stāvs), Saldus, LV 3801

Kontaktinformācija: Sandra Fridrihsone, tālr. 29494781,

e pasts: sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv

 

Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 411. pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

1.                  1. rīcība „Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana”.

Pieejamais finansējums LVL 155 847,16 (vienam projektam līdz LVL 14 000) aktivitātes 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.

 

Pamatojums: Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz ierobežotu vietējās ekonomikas un citu nozaru nodarbinātības iespēju piedāvājumu pakalpojumu jomā daudzveidības un kvalitātes ziņā, kā arī pakalpojumu nevienmērīgu izvietojumu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

Mērķis: Veicināt saimnieciskās darbības attīstību VRG teritorijā, uzlabot vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotāju nodrošinājumu ar pakalpojumiem.

Risinājumi: Attīstot vietējos pakalpojumus un to pieejamību, tiks attīstīti vietējo ekonomikas nozaru pakalpojumi, sociālie, komunālie, mūžizglītības, radošo nozaru, veselības veicināšanas, ārstniecības pakalpojumi. Īstenojot šo rīcību, paredzēts sniegt atbalstu pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras sakārtošanai, fiziskas pieejamības nodrošināšanai, apkārtējās vides sakārtošanai, pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādei, IT nodrošinājuma izveidei sniegtā pakalpojuma attīstībai vietējo iedzīvotāju interesēs.

2.                  2. Rīcība „Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Apkārtējās vides sakārtošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana”.

Pieejamais finansējums LVL 76 246,85 (vienam projektam līdz LVL 10 000) aktivitātes 6.2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.

 

Pamatojums: nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz zemo infrastruktūras un aprīkojuma kvalitāti, atsevišķos gadījumos infrastruktūras un aprīkojuma neesamību apkārtējās vides sakārtošanai; nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz nepietiekamajām iespējām vietējiem iedzīvotājiem realizēt savu potenciālu izglītojošos, kulturālos un veselīgos brīvā laika pavadīšanas veidos; nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz šo sociālo grupu ierobežotām iespējām realizēt savu intelektuālo un/ vai fizisko potenciālu, emocionālas un sociālas saskarsmes nepieciešamību.

Mērķis: Pakāpeniski veidot ilgtspējīgu, audzinošu un estētiski pievilcīgu apkārtējo vidi, kvalitatīvi saglabāt un nodrošināt pieejamību vietējām kultūrvēsturiskām vērtībām; radīt kvalitatīvu infrastruktūras un aprīkojuma nodrošinājumu personību pilnveidojošai brīvā laika pavadīšanai; radīt kvalitatīvu un īpaši katrai mērķauditorijai piemērotu nodrošinājumu personību pilnveidojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Risinājumi: Nodrošinot apkārtējās vides sakārtošanu un sabiedrisko aktivitātes, tiks saglabātas un popularizētas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, labiekārtota apkārtējā vide; veicinātas mūžizglītības, kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitātes; uzlabota dzīves kvalitāte cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Īstenojot šo rīcību, paredzēts sniegt atbalstu vietējo vērtību saglabāšanai, vides sakārtošanai un labiekārtošanai, infrastruktūras, aprīkojuma, IT nodrošinājuma izveidei atbilstoši vietējo mērķgrupu vajadzībām;

3.                  3. rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”.

Pieejamais finansējums LVL 62 782,38 (vienam projektam līdz LVL 20 000) aktivitātes 3.1 „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” vai aktivitātes 3.2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai” ietvaros.

 

Pamatojums: Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz ierobežotu vietējās ekonomikas nozaru iespēju paplašināt saimniecisko darbību un veicināt konkurētspēju lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pirmapstrādes jomā. Nepieciešamība risināt problēmu attiecībā uz mazattīstītu iespēju paplašināt saimniecisko darbību un veicināt konkurētspēju lauksaimniecības produkcijas pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos.

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas saimnieciskās darbības un daudzveidīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas mājražošanas attīstību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Risinājumi: Īstenojot šo rīcību, paredzēts sniegt atbalstu iekārtu, tehnikas aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu ( izņemot zemenes ) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai, kā arī pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji visās rīcībās ir vienādi:

Nr.

Kritērijs, atbilstošā sadaļa izklāstam projekta iesniegumā

Punktu skaits

Paskaidrojoša informācija

1.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas sakaņā ar rīcības mērķi

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;

1,5 - daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, daļēji sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu;

1 - daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;

0,5- daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts daļēji atbilst rīcības mērķim;

0 - Nav pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts neatbilst rīcības mērķim.

Ja šajā kritērijā projekts iegūst 0 punktu, tas tālāk netiek vērtēts.

2.

Projekta sociāli ekonomiskās ietekmes nozīmīgums teritorijas attīstībā

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 – Pamatots pilnībā;

1,5 – Daļēji pamatots, 1 - Vāji pamatots

0,5 – Ļoti vāji pamatots

0 – Nav pamatojuma

3.

Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Projekts aptver mērķa grupu vajadzības Saldus un Brocēnu novados;

1,5 - Projekts aptver mērķa grupu vajadzības vienā novadā;

1 -  Projekts aptver mērķa grupu vajadzības vienā pagastā;

0,5 - Projekts aptver vienas biedrības vajadzības;

0 - Projekts nesniedz ieguldījumu mērķa grupu vajadzību risināšanai

4.

Projekta rezultāti risina projektā definēto vietējo iedzīvotāju problēmu

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Atrisina pilnībā;

1,5 -  Atrisina daļēji;

1 - Risina daļēji, bet nepieciešami vēl citi projekti vai rīcības;

0,5 - Risina minimāli;

0 - Nerisina

5.

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Skaidri nosaukti rezultāti ar būtisku sociālekonomisko ietekmi;

1,5 - Skaidri nosaukti rezultāti ar nelielu sociālekonomisko ietekmi;

1 - Skaidri nosaukti ar nenozīmīgu ietekmi;

0,5 - Rezultāti un rādītāji ir nojaušami, bet nav nosaukti;

0 – Rezultāti un rādītāji nav  nojaušami, nav nosaukti

6.

Projekta budžets ir saprotams un detalizēts, izmaksas atbilst plānotajām aktivitātēm un ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Nav nekādu kļūdu, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs;

1,5 - Ir nebūtiskas kļūdas;

1 - Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu utt.,

0,5 - projekta iesniedzējam nav skaidra budžeta veidošana;

0 – budžets nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem

7.

Projekta ilgtspēja

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Izstrādāts mehānisms, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju;

1,5 - Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām,

1- Projekta mērķi saskan ar biedrības ilgtermiņa mērķiem;

0,5 - Projekta mērķi minimāli saskan ar biedrības ilgtermiņa mērķiem;

0 - Projekta mērķi nesaskan ar biedrības ilgtermiņa mērķiem

8.

Plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Nosaukts pamatojums un aprakstītas aktivitātes;

1,5 - Nosaukts pamatojums, nav aprakstītas aktivitātes;

1 -  aprakstītas tikai aktivitātes;

0,5 - Minimāli nosauktas aktivitātes;

0 - Aktivitātes neatbilst projekta prasībām

9.

Jaunu darba vietu radīšana

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 - Divas un vairāk darba vietas;

1,5 - Viena darba vieta;

1 - Viena vai vairākas pusslodzes darba vietas;

0,5 – Saglabātas esošās darba vietas;

0 -  Nav jaunu darba vietu, netiek saglabātas esošās.

Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam!

10.

Jauna, agrāk nepieejama pakalpojuma vai sabiedriskās aktivitātes, vai lauksaimnieciskās darbības izveide konkrētā pagasta vai pilsētas teritorijā

2 – ļoti labi

1,5 – labi

1 – apmierinoši

0,5 - vāji

0 - neatbilst

2 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte;

1,5 –Esošs pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums;

1 – Norādītie jauninājumi pamatoti daļēji;

0,5 – Nav pamatojuma par jaunizveidoto pakalpojumu vai aktivitāti;

0 – Nav jauninājuma

11.

Projekts tiek īstenots ārpus Saldus pilsētas vai Brocēnu pilsētas teritorijas

1

1 – Jā;

0 - Nē

 

Max kopējais punktu skaits

22

Min punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai

12

1. Īpašais kritērijs: Projekta ieviesēja īstenoto vai īstenošanā esošo projektu skaits LEADER 4.ass konkursu ietvaros:

1- Tiks atbalstīts pirmo reizi;

0,5 – Tiks atbalstīts otro reizi;

0- Tiks atbalstīts vairāk kā trešo reizi

2. Īpašais kritērijs: Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš projektu iesniedz pirmo reizi un/ vai konkrētā teritorijā projekts tiek īstenots pirmo reizi.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2 (2.stāvs) Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv ; www.saldus.lv un partnerības mājas lapā http://srab.saldus.lv/