Vārda dienas: Judīte, Guna
LIZ apmežošana

Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotajā zemē 

 

Atbalsts ierīkošanai,

EUR/ha

Atbalsts kopšanai gadā, EUR/ha

Kopšanas reižu skaits

Kopā, EUR/ha

Skujkoki (priede, egle, lapegle)

530

170

3

530 + 510 = 1040

Lapu koki (bērzs, apse, hibrīdapse, baltalksnis, melnalksnis, liepa)

530

170

3

530 + 510 = 1040

Cietie lapu koki (stādot trīsgadīgus un vecākus)

1300

170

5

1300+ 510= 2150

Mistraudzes

 

 

Skujkoki (vismaz 50%)

900

170

3

900 + 510= 1410

Mīkstie lapu koki (bērzs, baltalksnis, melnalksnis, liepa  + cietie lapu koki (ozols, osis, kļava, saldais ķirsis, dižskābardis) (stādot trīsgadīgus un vecākus)

 

900

170

5

900+ 510= 1750

Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana

 

 

 

 

 

Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana

nav paredzēts

210

3

630

Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un papildināšana

nav paredzēts

360

 

3

1080

 

Atbalstu nepiešķir par:

1) Ziemassvētku eglīšu stādījumiem;

2) meža ieaudzēšanu NATURA 2000 teritorijās, 1,3 km zonā apkārt NATURA 2000 vietām un citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT);

3) meža ieaudzēšanu palieņu pļavās;

4) meža ieaudzēšanai bioloģiski vērtīgajos zālājos;

5) meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā izmantojamā zemē lauku blokos, kas lielāki par 5 ha un kas uz 2003. gadu 30. jūniju bija labā lauksaimnieciskā stāvoklī;

6) ja par atbalstāmo platību nav saņemts atzinums, ka platība pārbaudīta (bioloģiski vērtīgo zālāju atzīšana);

7) meža ieaudzēšanu putnu aizsardzībai potenciāli nozīmīgos zālājos, kā arī putniem starptautiski nozīmīgās vietās (IBA).

 

 Viens pretendents vienā gadā var pretendēt uz atbalstu aktivitātēm piemērotās platībās ne vairāk kā 50 ha platībā.

 

MK noteikumi Nr. 849