Vārda dienas: Judīte, Guna
Mežu ugunsgrēki

1. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai

dabas katastrofu radīto postījumu vietās -  projektu iesniegšana no 2009. gada 16. marta līdz 17. aprīlim 

 

2. Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana 

projektu iesniegšana no 2009. gada 14. aprīļa līdz 14. maijam

 

 

1.aktivitāte – Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās

Projekta pieteicēji ir privātie meža zemes īpašnieki (fiziskas, privātas juridiskas personas) un to apvienības, kā arī pašvaldības vai pašvaldību kapitālsabiedrības.

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā mežaudze iznīcināta ugunsgrēkā vai dabas katastrofā (snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze). Maksimālais projektu skaits un atbalsta apmērs vienam atbalsta pretendentam nav noteikts.

 

 

Atbalsts ierīkošanai,

LVL/ha

Atbalsts kopšanai gadā, LVL/ha

Kopšanas gadu skaits

 

Skujkoki (priede, egle)

372

119

3

 

1. grupa - lapu koki (bērzs,  baltalksnis, melnalksnis)

372

119

3

 

2. grupa - lapu koki (Ozols, osis, kļava, saldais ķirsis, dižskābardis, liepa)

913

119

5

 

Mistraudzes

 

 

Skujkoki (vismaz 50%)

632

119

3

 

1. un 2. grupas lapu koku mistraudzes - 2. grupas īpatsvars vismaz 50%

632

119

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK noteikumi Nr. 748  

 

 

 

 

 

2.aktivitāte - Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana 

Projekta pieteicēji ir

  1. valsts pārvaldes iestādes

Aktivitātē atbalstu piešķir šādām darbībām:

1. meža apsardzības infrastruktūras ierīkošanai - ūdens ņemšanas vietu (arī ugunsdzēsības transporta piebrauktuves) būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas un mineralizētu joslu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas;

2. preventīvu ugunsdrošības mežsaimniecisku pasākumu īstenošanai - apauguma novākšanas izmaksas.


Projekta pieteicēji ir

  1. Valsts Meža dienests

Aktivitātē atbalstu piešķir šādām darbībām:


3. uguns novērošanas torņu būvniecībai un rekonstrukcijai;

4. sakaru un novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai.

 

Atbalstītas tiek arī vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu, juridisko pakalpo­jumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) un kas nepārsniedz astoņus procentus no attiecināmo izmaksu summas.

 

Var saņemt atbalstu 100% no attaisnotajiem projekta izdevumiem.

 

MK noteikumi Nr.177