Vārda dienas: Matīss, Modris, Mariss
SATURS 2007-2013

Atbalsts paredzēts:

1. ass Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana

111 Jaunajiem lauksaimniekiem

121 Lauku saimniecību modernizācija

122 Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana

125 Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un

pielāgošanu

141 Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai

142 Atbalsts ražotāju grupām

2. ass Vides un lauku ainavas uzlabošana

223 Lauksaimniecībā neizmantotās zemes pirmreizēja apmežošana

226 Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana

2261 aktivitāte "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās"

2262 aktivitāte "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"

3. ass Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana

312(311) Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

312(311)/3 Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana

4. ass Leader pieejas īstenošana

413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā