Arhīvs

No 21. novembra līdz 21. decembrim atvērta pietiekšanās ES atbalsta programmā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās.

28.10.2016

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai

2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, atjaunošanai pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;

būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);

būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

 

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 Lauku saimniecībām:

Būvju būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, stacionāro iekārtu iegādei kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai - 40%;

Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20% - 40%;

Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 30% -40%.

Ja projekta investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei, neveicot būvniecību vai pārbūvi, atbalsta intensitāti palielina par 10% jaunajiem lauksaimniekiem.

 Atbalsta intensitāti, veicot būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi (izņemot kooperatīvās sabiedrības) palielina par:

10% - 20% jaunajiem lauksaimniekiem

10%, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus

10% būvei, ja projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%).

 

Kooperatīvajām sabiedrībām:

Būvju būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, stacionāro iekārtu iegādei kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializēta transporta iegādei – 40%

Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 25%

 Maksimālā  atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām, izņemot atbalstu jaunajiem  lauksaimniekiem.

Gados jaunais lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un ir atsevišķas paraksttiesības):

projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;

ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;

6 mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 9.pantu.

Ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad attiecīgi projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas vai trīs reizes atkarībā no projektā īstenotās aktivitātes.