Vārda dienas: Raivis, Raivo, Maksis
2014

Pamatkapitāla izteikšana eiro no 2014. gada 1. janvāra

Euro ieviešanas kārtības likums (EIKL) paredz, ka grāmatvedības ieraksti ir izdarāmi eiro valūtā, jau sākot no 01.01.2014. Tai pašā laikā likums nosaka 30 mēnešu pārejas periodu, kura laikā kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļas/akcijas nominālvērtība ir jāizsaka eiro, jāveic attiecīgas izmaiņas kapitālsabiedrību statūtos un jāpiesaka šīs izmaiņas reģistrācijai komercreģistrā. SIA gadījumā komercreģistrā jāiesniedz arī precizēts dalībnieku reģistra nodalījums.
Var būt situācija, kurā dalībnieki/akcionāri lēmumu par daļas/akcijas nominālvērtības maiņu pieņem, tuvojoties pārejas perioda beigu termiņam, t.i., līdz 30.06.2016. Tā kā jautājums par daļas/akcijas nominālvērtības izteikšanu eiro ir dalībnieku/akcionāru sapulces kompetencē, pirms šāda lēmuma pieņemšanas grāmatvedības ierakstos nav pamata veikt pamatkapitāla daļas denomināciju no latiem uz eiro. Tomēr tas, ko grāmatvedības nolūkos var darīt, ir atbilstoši fiksētajam maiņas kursam pārrēķināt pamatkapitāla summu no latiem uz eiro un gada pārskatā sniegt attiecīgu paskaidrojumu par pamatkapitāla stāvokli.
Līdz brīdim, kad dalībnieku/akcionāru sapulce pieņem lēmumu par daļas/akcijas denomināciju no latiem uz eiro, nav īsti skaidrs, cik liels būs atlikums, ko nevarēs ieskaitīt pamatkapitālā, un kāda būs dalībnieku/akcionāru rīcība ar šādu atlikumu.
SIA, kuras pamatkapitāls ir Ls 2100 (21 daļa ar nominālvērtību Ls 100), un pārrēķinot pamatkapitāla summu eiro, vienas daļas nominālvērtība ir EUR 142,287181 – tā kā SIA pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir izsakāma veselos eiro (ar minimālo nominālvērtību EUR 1), vienas daļas nominālvērtība būs EUR 142 un jaunais pamatkapitāls būs EUR 2982 (EUR 142 x 21 daļa). Pārrēķinot Ls 2100 pamatkapitālu eiro, iegūst EUR 2988,0308, veidojot atlikumu EUR 6,03 (EUR 6,0308) apmērā.
Tomēr, veicot denomināciju, tikpat labi dalībnieks var izlemt mainīt daļas nominālvērtību no Ls 100 uz Ls 1, nemainot pašu pamatkapitālu (Ls 2100). Tad, pārrēķinot pamatkapitāla summu uz eiro, vienas daļas nominālvērtība būs EUR 1. Attiecīgi jaunais pamatkapitāls būs EUR 2100 (EUR 1 x 2100 daļu skaits), veidojot atlikumu EUR 888,0308 apmērā. Šādā situācijā atlikumu EUR 888 vērtībā atbilstoši plānotajām izmaiņām ir pienākums izteikt 888 jaunās daļās, kas tiek piešķirtas dalībniekam. Jaunais pamatkapitāls sanāk EUR 2988 (EUR 2100 + EUR 888) un atlikums EUR 0,03 (0,0308). Tātad, mainot vienas daļas nominālvērtību uz EUR 1, atliek mazāka vērtība, ko nevar izteikt pamatkapitāla daļās, un sabiedrības pamatkapitālā tiek veiktas minimālas izmaiņas.
Būtiskus precizējumus par pamatkapitāla daļas/akcijas denomināciju no latiem uz eiro ieviesīs šobrīd izstrādes stadijā esošie grozījumi Komerclikumā. Likumprojekts par grozījumiem Komerclikumā (redakcija, ko Saeima pieņēmusi pirmajā lasījumā) paredz, ka atšķirībā no EIKL noteiktajiem naudas summu noapaļošanas principiem pamatkapitāla daļas/akcijas denominācijas no latiem uz eiro rezultātā iegūto summu visās situācijās noapaļo uz leju. Šāda principa ieviešanas mērķis ir izvairīties no situācijas, kad matemātiski noapaļošana būtu jāveic uz augšu, tādējādi radot nepieciešamību ieguldīt papildu līdzekļus pamatkapitālā. Vēl paredzētie grozījumi Komerclikumā paredz, ka pamatkapitāla kopējo atlikušo summu, kas veidojas katras daļas/akcijas nominālvērtības denominācijas no latiem uz eiro rezultātā, ir pienākums izteikt jaunās pamatkapitāla daļās/akcijās un piešķirt tās dalībniekiem/akcionāriem proporcionāli viņiem piederošajām daļām/akcijām.