Vārda dienas: Mintauts, Alfs, Bernadeta
SIA reģistrācijai nepieciešamā informācija

Ziņas par dibinātājiem.

Fiziskai personai vēlams nokopēt tās pases lapas, kurās ir norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, pases numurs, izdošanas vieta un laiks. Juridiskai personai nepieciešams nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kā arī pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, amats un dzīvesvieta, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu. Lai apliecinātu juridiskās personas pārstāvja tiesības dibināt SIA, juridiskās personas dalībniekiem jāpieņem attiecīgs lēmums, ko jāapliecina ar dalībnieku sapulces protokolu.

SIA nosaukums (firma).

Juridiskā adrese.

Informācija par pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu, veidu, nominālvērtību, daļu sadalījumu starp dibinātājiem.

Informācija vai pamatkapitāla daļa tiks apmaksāta arī ar mantisko ieguldījumu. Ja jā, tad informācija par katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu, tā īpašnieku, priekšmeta aptuveno vērtību. Ja mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 EUR un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji, pretējā gadījumā nepieciešams īpaša eksperta atzinums (eksperta pakalpojumi ir maksas).

Ziņas par katra valdes locekļa, padomes locekļa (ja tiek veidota) un revidenta (ja vajag zvērinātu revidentu) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un pases datiem (numurs, izdevējs un izdošanas datums).

Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu saraksts