Vārda dienas: Judīte, Guna
Arhīvs

Līdz 2012. gada 30. novembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

 Ministru Kabinets 2012. gada 13. novembrī apstiprinājis MK noteikumus par atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem. Pretendents, var saņemt atbalstu, kas sedz daļu no faktiski samaksātā ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas par ilgtermiņa (ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža) aizdevumu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošu būvju rekonstrukcijai, to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei un tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Lai saņemtu minēto atbalstu, pretendents līdz 2012. gada 30. novembrim par laikposmu no 2012.gada 1. janvāra līdz 30. septembrim un līdz 2013. gada 20. oktobrim par laikposmu no 2012.gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

1. iesniegumu;

2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par atbalsta periodā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda atbalsta perioda vidējo procentu likmi;

5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai komersanta (būvniecības līgumu) līgumu un ar tiem saistīto maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedzamas maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm, ja tās nodotas ekspluatācijā 24 mēnešu laikā no būvniecības uzsākšanas, kā arī par zemi, uz kuras atrodas būve, un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

7. pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm;

8. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvniecība ir nepabeigta – būvatļauju) vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā – apliecinājuma karti un darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

Atbalsts apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 40 000 latu.

Avots: Zemkopības Ministrija